Reshef End to End Solutions

בקרה בשני צירים של מערכת עקיבה סולרית בדיוק גבוה

תאים פוטו-וולטאים בנצילות גבוהה מצריכים עדשה מרכזת כדי למקסם את תפוקת האנרגיה. מערכת כזו מצריכה מעקב אחרי השמש בדיוק גבוה של עד חצי מעלה.

בפרוייקט זה שהתבצע במסגרת חברת Essence solar solutions פיתחנו בקר עקיבה היברידי המשלב סנסור מד קרינה זוויתי עם אלגוריתם לחיזוי מיקום השמש עבור אתר טרקרים סולריים.

הפתרון כלל מערכת שליטה מרחוק על הטרקר (הפעלה, צידוד, קבלת נתונים בזמן אמת).