Reshef End to End Solutions

מפעיל סרוו קווי למכונת האבקה

על מנת שעצים יצמיחו פירות פרחי העץ זקוקים להאבקה שנעשית באופן טבעי על ידי דבורים. בחקלאות המודרנית מפתחים שיטות מלאכותיות להאבקה המבצעות ריסוס אבקה על הפרחים באמצעים שונים. האבקה הינה חומר גלם יקר ועל מנת לחסוך נעשה מאמץ לקרב את נחיר הריסוס אל הפרח ככל האפשר.

חברת edete מפתחת מערכת להאבקה אוטומטית של שקדיות והשתלבנו בבניית האבטיפוס.
פתחנו אלמנט מכני שיודע להתאים את המיקום שלו למרחק קבוע מענפי העץ על ידי התקרבות והתרחקות בהתאם למתאר העץ, תוך כדי תנועה של המערכת לאורך המטע וריסוס האבקה על הפרחים. העבודה כללה תכנון וייצור מפעיל סרוו קווי ופיתוח של הבקרה עליו.